Pandemie a nájmy

Tomáš Uher - Nájmy - Pandemie a nájmy

V oblasti nájmů aktuálně došlo k omezení práv pronajímatelů.

Tomáš Uher
Pronájem a pandemie

Jde o dočasná opatření, která ale podstatně zasahují do stávajících nájemních vztahů. Konkrétně jde o Nařízení vlády a 2 nové zákony.

1) NAŘÍZENÍ VLÁDY – “ZMRAZENÍ” NÁJEMNÉHO

Vláda 23.4.2020 schválila návrh ministryně financí a vydala Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, kdy po dobu mimořádného opatření při epidemii nelze zvyšovat nájemné. Nařízení bylo vyhlášeno 24.4.2020 ve Sbírce zákonů a tímto dnem také nabylo účinnosti.

2)  ZÁKONY KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU EPIDEMIE NA NÁJEMCE BYTŮ A PODNIKATELSKÝCH PROSTOR

Poslanecká sněmovna 22.4. přehlasovala Senát a schválila bez senátních pozměňovacích návrhů 2 zákony, které zakazují pronajímatelům vypovědět nájem z důvodu neplacení nájemného.

Aktuálně jsou oba zákony podepsány prezidentem republiky a čekají na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení také nastane jejich účinnost.

Shrnutí hlavních ustanovení obou zákonů

 • Pronajímatel nemůže ukončit nájemci nájem z důvodu, že nájemce dluží nájemné od 12.3. do ukončení mimořádných opatření při epidemii, nejpozději do 31.7.2020 u nájmu pro bydlení a nejpozději do 30.6.2020 u nájmů pro podnikání.
 • Nájemce bytu musí pronajímateli doložit potvrzení od příslušného úřadu práce, že prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.
 • Nájemce podnikatelských prostor pronajímateli musí doložit do 15 dnů od prvního prodlení, že se do prodlení dostal v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
 • Pronajímatel může ukončit nájem z jiných důvodů (např. neplacení nájemného před 12.3.2020).
 • Pronajímatel může po nájemci požadovat zákonný úrok z prodlení plateb nájemného.
 • Zákon neumožňuje nájemci odklad plateb za služby spojené s užíváním bytu / podnikatelských prostor.
 • Nájemce je povinen dlužné nájemné uhradit nejpozději do 31.12.2020.
 • V případě nájmu bytu může být nedoplacené nájemné důvodem k výpovědi bez výpovědní lhůty. Výpověď bez výpovědní lhůty může pronajímatel dát i v případě, že je zřejmé, že nájemce dluh do 31.12.2020 neuhradí.
 • U podnikatelských prostor je výpověď s výpovědní lhůtou 5 dnů. Zanikne-li či skončí-li nájem dříve než 31.12.2020, je nájemce povinen uhradit pohledávky do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.
 • Pronajímatel může po skončení nouzového stavu zrušit nájem, pokud by ho neplacení nájmu přivedlo do takové finanční nouze, že nebude mít na nutnou výživu.
 • Stejná pravidla platí také pro podnájem a pacht.
 • Pronajímatel bytu může předložit roční vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu do 1.8.2020.

Texty zákonů, které byly Poslaneckou sněmovnou schválené:

ZÁKON o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

ZÁKON o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *